آزمون و صدور گواهينامه های بيـن المللی

CERTIFICATE AND EXAMINATION DEPARTMENT

 • صدورگواهينامه های سطوح I&II آزمونهای غير مخرب (U.T&M.T&P.T&V.T&R.T)
      N.D.T LEVEL I&II CERTIFICATES
 • صدورگواهينامه بين المللی تاييديه جوش استراکچرهای فلزی و برجها
      STEEL STRUCTURE (TOWERS) CERTIFICATIO
 • صدورگواهينامه تاييد صلاحيت جوشكار(EN287-1,2)
      WELDER QUALIFICATION & CERTIFICATION
 • صدورگـــواهينــامــه بازرس و متخصص جـــوش
      WELDING INSPECTOR CERTIFICATE
 • صدورگواهينامه تاييد صلاحيت فدراسيون جوش اروپا
      IS0 3834