ارائه خدمات تست های غير مخرب سطح 3

ارائه خدمات LEVEL III

شرکت مهندسين مشاور آرون جوش با بهره گيري از پرسنل LEVEL III و بر اساس استاندارد EN&ASNT در زمينه تستهاي غير مخرب ارائه دهنده خدمات زير مي باشد :

  • ارائه خدمات مشاوره اي تستهاي غير مخرب N.D.T توسط پرسنل رسمي سطح 3 از EN&ASNT در متدهاي مختلف .
  • اجراي عمليات سوپروايزري پروژه (N.D.T SUPERVISOR) بصورت FULL RESPONSIBLE . همراه با نظارت ، بررسي و تاييد كليه دستورالعمل هاي بازرسي فني و تستهاي غير مخرب ، بررسي فرمت گزارشات ، ارائه تكنيك هاي بازرسي ، كنترل كاليبراسيون تجهيزات و مستند سازي پروژه ها .
  • تهيه و اجراي سيستم N.D.T DOCUMENTION جهت صنايع مختلف .
  • تهيه كليه دستورالعمل اجرايي تستهاي غيرمخرب N.D.T PROCEDURE PREPARATION جهت سكوهاي حفاري ، خطوط انتقال نفت و گاز ، مخازن تحت فشار ، تجهيزات نيروگاهي .....
  • ارائه خدمات خاص از قبيل ارائه بازرسي هاي نوين و روشهاي پيشرفته بازرسي بر مبناي ريسك (AP1580,PRI)
  • كواليفاي تجهيزات و پرسنل (QUALIFICATION & CERTIFICATION)
  • راه اندازي سايت هاي بازرسي با ارائه خدمات آموزشي ، خريد تجهيزات مورد نياز ، تهيه دستورالعمل هاي بازرسي مطابق با كدها و استانداردهاي اجرايي پروژه ها .
  • برگزاري كلاسهاي آمادگي آزمون سطح 3 تستهاي غير مخرب (REFRESH COURSE)