بازرسی رنگ و كنترل خوردگی

بازرسي رنگ و پوشش هاي صنعتي

شرکت مهندسين مشاور و بازرسي آرون جوش بعنوان يك مركز تخصصي در زمينه بازرسي رنگ و پوشش هاي صنعتي اقدام به ارائه خدمات اجرايي و مشاوره به شرح ذيل مي نمايد :

خوردگي :

 • مشاوره در ارائه راه كارهاي بهينه كنترل خوردگي ، به منظور تحت كنتــرل داشتن سرعت خوردگي .
 • مشخص نمودن خطـوط مستــــــعد به خوردگـــــي و انجام ضخـــــــامت سنـــجي دوره اي .
 • ارسال نمونه هاي خوردگي به آزمايشـــــگاه هاي معتـــــبر جهت انجـــام آزمايشـــــات لازم .
 • بررسي و تحليل موارد خوردگي رخ داده در تجهيزات و خطــوط لوله با استفـاده از نتايج آزمايشات .
 • مشاوره و ارائه پيشنهادات لازم در جهت برطرف نمودن و يا كاهـش مشـــــكلات خـــــوردگي .
 • بازرسي عمليات متالايز و رنگ آميزي گالري دريچه ها و لوله ها و نيز پوشش هاي فلزي در سـدها .
 • نظارت بر اجراي عمليات سندبلاست و عايق كاري پايه نفتي انامل جهت بيـــرون لوله هاي دفنــي .

رنگ و پوشش :‌

 • مشاوره در زمینه تهیه سیستــــم های رنــگ و انــواع اســتانداردهای مــــرجع .
 • مشاوره در زمینه مناسب ترین روش های کنترل کیفیت رنگ و نحوه تهیه گزارشـات .
 • مشاوره در زمینه انتخـاب و خرید وسـایل بـازرســی رنــگ و روشــهای حـمـــل .
 • مشاوره در زمینه کیــورینــگ رنــگها و روشـهـای اجــرایي رنـــــگ آميــــزي.
 • مشاوره و بازرسي در زمينه روشــــــــهاي آماده ســــازي سطــــوح .
 • مشاوره و بازرسي در زمينه انتخاب مــــواد اوليه پـــوشش و رنـــــگ .
 • مشاوره و نظارت در زمينه پروسه هاي رنگ آميزي و پوشش دهي صنعتي .
 • بازرسي فني عمليات پوشش دهي مطابـــق با استـــانداردهاي بين المللي .
 • تهيه و بازبيني كليه دسـتورالعمل هاي بازرسي ، خوردگي و پـوشش رنـگ .
 • تهيه دستورالعمل هاي سيستم رنگ بر اساس استاندارد ASTM .
 • تهيه گزارشات تخصصي از وضعيت حفاظــتـي .
 • ايجاد آزمون هاي تخصصي كنترل كيفيت رنگ .
 • گواهي تاييد عمليات بلاستينگ و رنگ آميـزي .