خدمات تستهای غير مخرب (عمومی و خاص)

N.D.T SERVICES (SPECIAL & GENERAL)

شـرکت مهندسـين مشـاور و بازرسـی آرون جـوش با داشـتن بازرسـين سرتيفای شده ازASNT آمريكا وEN-TUV CERT آلمان ارائه دهنده خـدمات تستهای غيـر مخـرب عمومی و خاص در پـروژه های صنعتـی و سـاختمانی و نیز اسـتراکچرهای کاملاً تخصصی در مـوارد ذيـل مـی باشـد :

- آزمون ذرات مـغــناطــیســــی

MAGNETIG PARTICLE

- آزمون مـــایعـــات نـــافــــذ

DYE PENETRANT TEST

- آزمون التـــــراســـــونیــــک

ULTRASONIC TEST

- آزمون رادیوگرافی و تفسیر فیـلم

X-RAY & GAMMA RAY – RT& RTI

- آزمون چشمی

VISUAL INSPECTION

واحد خدمات تستهای غير مخرب خاص اين شرکت با بهره گيری از پرسنل LEVEL III آمادگی ارائه خدمات ذيل می باشد:

  • اکوستيک اميشن (A.E) : اين متد جهت بازرسی مخازن ، خطوط لوله، پلها، استراکچرهای با حجم بالا و قطعات صنعتی با اشكال هندسی قابل اجرا مي باشد و گزارشات متد فوق بصورت ديجيتالی با لوکيشن عيوب قابل رويت می باشد .
  • آلتراسونيک پيشرفته(Phased Array U.T) : اين روش بعنوان خدمات پيشرفته تستهای غير مخرب جهت بازرسی خطوط لوله انتقال و مخازن کروی استفاده می گرددکه اين روش می تواند جايگزين راديوگرافی نيز گردد.