مشـاوره در زمينه مهندسی جوش و بازرسی فنی

خـــدمات مشــاوره:

شرکت مهندسين مشاور آرون جوش بعنوان یک مرکز تخصصی بازرسی و مهندسی جوش و بعنوان یک شرکت فعال در زمینه بازرسی فني و مهندسي جوش اقدام به ارائه خدمات مشاوره به شرح ذیل می نماید :

 • مشاوره در زمینه انواع فـرآیندهای جوشـــکاری و انتخاب بهتــریـن روش های کاربـردی
 • مشاوره در زمینه انتخاب تجهیزات جوشکاری ، مواد مصـرفی ، الکترودها و ســایر ملزومات
 • مشاوره در زمینه اتوماسیون روشـــهای جوشــکاری و تغییــر فرآیندها جهت کارایی بالاتر
 • مشاوره در زمینه مهندســـی جــــوش ، متـــالوژی جـــــــوش و طــراحی اتصـــالات
 • مشاوره در زمینه عملیـــات هــای حـــرارتـــی و تنـــش زدایـــی قطعـــات
 • مشاوره در زمینه انتخاب تجهیزات اتوماتیک تستهای غیر مخرب و راه اندازی آنها
 • مشاوره در زمینـه روشــهای بازرســی و تهیه دسـتورالعمل های مـربوط بــه آن
 • مشاوره در زمینه چگـونگی تهیه دستورالعمل های بازرســی شـامل ITP و Q.C.P
 • مشاوره در زمینه تهیه سیستــــم های رنــگ و انــواع اســتانداردهای مــرجع
 • مشاوره در زمینه مناسب ترین روش های کنترل کیفیت رنگ و نحوه تهیه گزارشات
 • مشاوره در زمینه انتخـاب و خرید وسـایل بـازرســی رنــگ و روشــهای حـمـل
 • مشاوره در زمینه کیــورینــگ رنــگها و روشـهـای اجــرای رنــگ در اجــراء

ساير خدمات مشاوره مرتبط با جوشكاري و تستهاي غير مخرب نيز با توجه به نياز كارفرما و هماهنگي لازم قابل اجرا مي باشد .