سازه های آموزشی،فرهنگی و بيمارستان ها

 • ساختمان هاي آموزشي شماره 2– دانشگاه شاهد
 • بلوكهاي آموزشي شماره 1-2-3-4 دانشگاه علوم و تحقيقات – دانشگاه آزاد اسلامي
 • پاركينگ طبقاتي دانشگاه علوم و تحقيقات – دانشگاه آزاد اسلامي
 • كتابخانه مركزي دانشگاه علوم و تحقيقات – دانشگاه آزاد اسلامي
 • دانشكده صنايع غذايي دانشگاه علوم و تحقيقات – دانشگاه آزاد اسلامي
 • مسجد جامع دانشگاه علوم و تحقيقات – دانشگاه آزاد اسلامي
 • ساختمان مكمل مديريت – واحد علوم و تحقيقات- دانشگاه آزاد
 • دانشگاه صنعتي كرمانشاه – وزارت مسكن و شهرسازي
 • سالن آمفي تئاتر هرمزگان – سازمان مسكن و شهرسازي هرمزگان
 • پرديس بين المللي كيش دانشگاه تهران – معاونت بين الملل دانشگاه تهران
 • ساختمان مركزي شورا – شهرداري منطقه 13
 • خانه بانوان پيروزي– شهرداري منطقه 13
 • خانه مشق پارك پيروزي– شهرداري منطقه 13
 • بازار تجريش– سازمان زيبا سازي شهر تهران
 • مجموعه فرهنگي ورزشي ياس– سازمان بازنشستگي شهرداري تهران
 • مجموعه فرهنگي ورزشي كوثر– سازمان بازنشستگي شهرداري تهران
 • بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي ميلاد – سازمان تامين اجتماعي
 • بيمارستان فوق تخصصي محك – موسسه خيريه حمايت از كودكان