سازه های موسسات مالی و بانك ها

 • ساختمان مركزي بانك گردشگري – بانك گردشگري
 • ساختمان مديريت شعب سئول - بانك گردشگري
 • ساختمان مديريت شعب بانك ملت استان بوشهر - بانك ملت
 • ساختمان مديريت شعب بانك ملت استان تهران - بانك ملت
 • ساختمان مركزي بانك ملت استان خوزستان - بانك ملت
 • ساختمان سرپرستي شعب استان قم - بانك ملت
 • ساختمان سرپرستي شعب استان قزوين - بانك ملت
 • ساختمان سرپرستي شعب مركزي ملاير - بانك ملت
 • ساختمان سرپرستي شعب مركزي شاهرود - بانك ملت
 • ساختمان مركزي بانك ملت شعبه مهرآباد - بانك ملت
 • ساختمان مركزي بانك ملت شعبه هلال احمر - بانك ملت