سازه های ورزشی و استاديوم ها

 • استاديوم 75000 نفري اصفهان – شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
 • استاديوم برزگ شيراز – شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
 • سوله هاي ورزشي دانشگاه پيام نور قم– دانشگاه پيام نور قم
 • سوله هاي ورزشي دانشگاه پيام نور سمنان– دانشگاه پيام نور سمنان
 • مجموعه ورزشي فتح دانشگاه حصارك– دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات
 • استاديوم 15000 نفري سمنان – شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
 • استاديوم 15000 نفري كرمانشاه – شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
 • استاديوم 5000 نفري رودبار – شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
 • استاديوم 5000 نفري درود – شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
 • پيست دوچرخه سواري و دوميداني شيراز – شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
 • پيست دوچرخه سواري و دوميداني اصفهان – شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
 • پيست دوچرخه سواري و دوميداني يزد – شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
 • پيست دوچرخه سواري و دوميداني اهواز – شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
 • پيست دوچرخه سواري و دوميداني تبريز – شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
 • استخر سرپوشيده راسك – شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
 • استخر سرپوشيده نيكشهر – شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
 • استخر سرپوشيده سراوان – شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
 • سازه هاي ورزشي و استاديوم ها :
 • استخر سرپوشيده زابل – شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
 • استخر سرپوشيده قروه – شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
 • استخر سرپوشيده مريوان – شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
 • استخر سرپوشيده بانه – شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
 • استخر سرپوشيده صومعه سرا – شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
 • استخر قهرماني اصفهان– شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
 • ورزشگاه شهيد نصيري يزد– شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
 • ورزشگاه آزادي اردكان– شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
 • سالن ورزشي 12000 نفري سياهكل- شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
 • سالن ورزشي 12000 نفري تالش- شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
 • سالن ورزشي چند منظوره انديمشك - شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
 • سالن ورزشي چند منظوره قروه - شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
 • سالن ورزشي چند منظوره بانه - شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
 • سالن ورزشي چند منظوره سقز - شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
 • سالن ورزشي چند منظوره عجب شير - شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
 • سالن ورزشي چند منظوره گنجينه كتاب هشترود - شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
 • سالن ورزشي چند منظوره قطران تبريز - شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
 • سالن ورزشي چند منظوره تيمورلو آذرشهر - شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
 • سالن ورزشي چند منظوره هريس - شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
 • سالن ورزشي چند منظوره دريان شبستر - شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
 • سالن ورزشي كانرود آستارا- شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
 • سالن ورزشي رودبنه - شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
 • سالن ورزشي حويق - شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
 • سالن ورزشي اسالم - شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
 • سالن بوكس آستانه اشرفيه - شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
 • سالن هندبال 12000 نفري سنندج - شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
 • سالن بدمينتون سنندج - شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
 • سالن كشتي شيراز - شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
 • سالن ورزشي كوي دانشگاه تهران - شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
 • سالن ورزشي دانشگاه تربيت معلم حصارك كرج - شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
 • سالن ورزشي معلم كلايه الموت قزوين - شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
 • سالن جودو ايلام - شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
 • سالن وزنه برداري چوار - شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
 • سالن وزنه برداري ملكشاهي - شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
 • سالن وزنه برداري ايوان -شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور