صنايع آب ، برق و نيرو

  • قطعات هيدرومكانيك سد گتوند – شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران
  • دريچه هاي سد و نيروگاه هاي برق آبي - شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران
  • خطوط لوله گاز سمنان- شركت ملي گاز ايران
  • خطوط لوله گاز شاهرود- شركت ملي گاز ايران
  • خطوط لوله انتقال آب – واحد علوم و تحقيقات – دانشگاه آزاد اسلامي