بازرسی فنی – بازرس شخص ثالث

بازرسی شخص ثالث (مورد تایید کارفرما) جهت ارائه خدمات بازرسی مرتبط با پروژه می باشد، برای محقق شدن خدمات بازرسی فنی اشاره شده پیمانکار میبایست نسبت به الزامات قراردادی، مشخصات فنی، نقشه های ساخت تایید شده، الزامات سفارش شده ساخت، بعلاوه کدها و استانداردهای مرجع آگاهی کامل داشته و...

خدمات مشاوره

شرکت مهندسين مشاور آرون جوش بعنوان یک مرکز تخصصی بازرسی و مهندسی جوش و بعنوان یک شرکت فعال در زمینه بازرسی رنگ و پوششهای صنعتی اقدام به ارائه خدمات مشاوره به شرح ذیل می نماید:مشاوره در زمینه انواع فـرآیندهای جوشـــکاری و انتخاب بهتــریـن روش های کاربـردیمشاوره در زمینه انتخاب...

آزمون و صدور گواهينامه های بين المللی

صدورگواهينامه های سطوح  I&II آزمونهای غير مخرب (U.T&M.T&P.T&V.T&R.T) - N.D.T LEVEL I&II CERTIFICATES صدورگواهينامه بين المللی تاييديه جوش استراکچرهای فلزی و برجها - STEEL STRUCTURE (TOWERS) CERTIFICATION  صدورگواهينامه تاييد صلاحيت جوشكار ( EN9606-1&2) - WELDER QUALIFICATION & CERTIFICATION صدورگـــواهينــامــه بازرس و متخصص جـــوش -  WELDING INSPECTOR CERTIFICATE صدورگواهينامه تاييد صلاحيت فدراسيون جوش...

خدمات تستهای غیر مخرب (عمومی و خاص)

شـرکت مهندسـين مشـاور و بازرسـی آرون جـوش صنعـت با داشـتن بازرسـين سرتيفای شده ازASNT  آمريكا وEN-TUV CERT آلمان ارائه دهنده خـدمات تستهای غيـر مخـرب عمومی و خاص در پـروژه های صنعتـی و سـاختمانی و نیز اسـتراکچرهای کاملاً تخصصی در مـوارد ذيـل مـی باشـد : آزمون ذرات مـغــناطــیســــی آزمون...