سوابق اجرایی صنعتی

شــرکت صنایــع فــرا سـاحل

میدان نفتی سلمان-سکوی LQ3 شرکت صنایع فرا سـاحل بعنوان یکی از بزرگتـرین شرکت های فعـال در زمینه صنعت کشـتی سازی ، سـازه های دریـایی و سـکوی نفت و گاز می باشـد. مجتمع دریایی سلمان از سکوهای نفتی شرکت نفت فلات قاره منطقه لاوان در خلیج فارس می باشد که در 144...

شرکت صنايـع دريايـی ايـران (صـدرا)

سکـوی امیـرکبیـر شرکت آرون جوش صنعت بعنوان بازرس فنی شرکت صنعتی صدرا اقدام به انجام آزمایشات غیر مخرب بر روی بزرگترین سکوی حفاری نیمه شناور خاورمیانه موسوم به GVA نموده است.سکـوی امیـرکبیـر (ایـران- البـرز) بعنوان پیچیده ترین پروژه صنعت دریایی کشور با تثبیت موقعیت از نوع لنگراندازی و مناسب برای...