به وب سایت شرکت آرون جوش صنعت خوش آمدید

مهندسی جوش، بازرسی فنی و نماينده انحصاری انستيتو بين المللی جوش هلند (NIL)

عضو انجمن تسـتهای غیـر مخـرب (ASNT)

شركت مهندسين مشاور و بازرسي آرون جوش صنعت در سال 1380 با هدف ارائه خدمات بازرسي فنی و مشاوره در زمينه صنايع نفت، گاز و پتروشيمی تاسيس گرديده است، در آن سال اين شركت با انجام عمليات بازرسی جوش و تست های غير مخرب بر روي سكوی امير كبير بعنوان پيچيده ترين پروژه صنعت دريايی كشور تا آن زمان به عنوان يك شركت ارائه دهنده خدمات مهندسی و بازرسی در زمينه صنايع فرا ساحلی موفق به اخذ تاييديه صلاحيت از شركت DNV‌ نروژ در اين زمينه گرديده است.

خدمات و فعالیت های آرون جوش

شـرکت مهندسـين مشـاور و بازرسـی آرون جـوش صنعـت با داشـتن بازرسـين سرتيفای شده ازASNT  آمريكا وEN-TUV CERT آلمان ارائه دهنده خـدمات تستهای غيـر مخـرب عمومی و خاص در پـروژه های صنعتـی و سـاختمانی و نیز اسـتراکچرهای کاملاً مـی باشـد

تستهای غیر مخرب

آزمون ذرات مـغــناطــیســــی
آزمون مـــایعـــات نـــافــــذ
آزمون التـــــراســـــونیــــک
آزمون رادیوگرافی و تفسیر فیـلم
آزمون چــــــــــشــــــــمی

بازرسی فنی

بررسی و تایید روش جوشکاری
گواهی مهارت جوشکاران
نظارت بر عملیات ساخت و حرارتی
نظارت بر بازرسی های غیر مخرب
مرور کتابچه نهایی کنترل کیفیت

مشاوره

فـرآیندهای جوشـــکاری
تجهیزات جوشکاری
اتوماسیون روش جوشــکاری
متـــالوژی جـــــوش و اتصـــالات
عملیات حرارتی و تنش زدایی

بازرسی الترسونیک

مستندسازی مراحل بازرسی
A-Scan , B-Scan, C-Scan
افزایش سرعت بازرسی
کاهش موثر خطر ایمنی
امکان بازرسی قطعات ضخیم

آموزش

مبانی کاربری متالوژی جوش
بازرسی با روش ذرات مغناطیسی
بازرسی با روش مایــعات نافـذ
تفسیر فیلم های رادیـوگــرافـی
کــدها و اســتانداردهای مرتبط

آزمون و صدور گواهینامه

سطوح I&II آزمونهای غير مخرب
جوش استراکچرهای فلزی و برجها
تاييد صلاحيت جوشكار
صلاحيت فدراسيون جوش اروپا
گـــواهينــامــه بازرس جوش