سازه های ورزشی

ســــازمــان تــربیــت بــدنــی

شـرکت توسـعه و نگـهداری اماکـن ورزشی کشور
مشاهده

ســــازمــان تــربیــت بــدنــی

مهندسین مشاور هـمگروه استادیوم ها - استادیوم بزرگ شیراز
مشاهده

ســــازمــان تــربیــت بــدنــی

مهندسین مشاور آرتک و همکاران استادیوم ها - استادیوم 75000 نفری اصفهان
مشاهده

ســــازمــان تــربیــت بــدنــی

مهندسین مشاور همگـروه استادیوم ها - استادیوم 15000 نفری کرمانشاه
مشاهده

ســــازمــان تــربیــت بــدنــی

مهندسین مشاور همگـروه استادیوم ها - استادیوم 15000 نفری سمنان
مشاهده

ســــازمــان تــربیــت بــدنــی

مهندسین مشــاور آتــک استادیوم ها – استادیــوم 5000 نفری رودبار
مشاهده

سازمان تربیت بدنی

مهندسین مشاور آرتک و همکاران سـالن دومیدانی شـیراز
مشاهده

ســازمــــان تـربیــت بـدنــی

اســـتــــخرها
مشاهده

ســازمــــان تـربیــت بـدنــی

پیسـت های دوچــرخـه سـواری
مشاهده

ســازمــــان تـربیــت بـدنــی

ســـالن های ورزشــــی
مشاهده

سـازمــــان تــربیـت بــــدنــــی

مهندسین مشــاور ماهر و همکاران استادیوم 15000 نفری کرمانشاه
مشاهده

سـازمــــان تــربیـت بــــدنــــی

مهندسین مشـــاور پایاب طرح سـالن سـرپوشیده همــدان
مشاهده