ســـازمان صنایـــع دفـــاع – صنایــــع شهیـد کلاهـدوز