خدمات ساخت پروژه های صنعتی خاص (I.P.P)

INDUSTRIAL PROJECT PERFORMER مشاهده

شرکت احداث و توسعه نیروگاه های سیکل ترکیبی مپنا توسعه دو

واحد ACC ارومیه بازرسی شخص ثالث مشاهده

شرکت باغ فردوس ایرانیان

سازه سیملاتور مشاهده

شرکت تعمیرات و توسعه بهره بردای ریلی مپنا

سازه سیملاتور مشاهده

بنیــــــــاد تعـــــاون سپـــــاه

پروژه شهید خرازی تعاونی رزمنده مشاهده

بنیــــــــاد تعـــــاون سپـــــاه

پروژه شهید خرازی تعاونی رزمنده مشاهده

بنیــــــــاد تعـــــاون سپـــــاه

پروژه شهید خرازی مشاهده

شرکت خدمات بین راهی عقیق پارسیان

دهکده سیب مشاهده

بیمارستان محک

طرح توسعه مشاهده

شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس

برج های دوقلوی پردیس المپیک مشاهده

بانک کارآفرین

بانک کارآفرین شعبه فرمانیه مشاهده

سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران

مجتمع مسکونی مهتاب مشاهده

بــــــــانك گـــردشــــگري

ساختمان ستاد مرکزی مشاهده

ملـکه آســمانــها

بــزرگترین بــرج تــجاری و اداری جــنوب کــشور (بنــدرعبــاس) مشاهده

سـازمان گـردشــگری و میـراث فرهنگــی

هتل پنج ستاره نامدار لاهیجان مشاهده

مجتمع های مسکونی ، ساختمانهای مرتفع

بـــــــرج ها مشاهده

شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تـهران

بـــرج شـــاهـــنامـــه مشاهده

شـرکـت شــیب کــوه زیتـــون

مجموعه برجـهای زیتـون بندرعباس مشاهده

شـرکـت شــیب کــوه زیتـــون

مجموعه برجـهای زیتـون فـارس مشاهده

مهنـدسین تنــدیـس بــنیـــان

تندیس سنتر مشاهده

بنــیـــاد تــــعاون نــــــاجــــــا

شرکت انبوه سـازان سبـز اندیشان – پروژه 512 واحدی پرند مشاهده

وزارت مسـکن و شــهرســازی

سازمان مسکن و شهرسازی استان هرمزگان مشاهده

وزارت مسـکن و شــهرســازی

دانشـگاه صنعتـی کرمانشـاه مشاهده

شـــرکــت پـــاکشـــو

ساختمانهای سـولفوناسیـون مشاهده

شــرکت ســـداد مـــاشــــین

شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه کـــرمان سیتـــی ســـنتـــر مشاهده

بانــک ملــت

ســـاختمــان شـعب مـرکـزی بانـک ملـت مهرآباد مشاهده

بانــک ملــت

ســـاختمــان شـعب مـرکـزی بانـک ملـت شاهرود مشاهده

بانــک ملــت

ســـاختمــان شـعب مـرکـزی بانـک ملـت قـشم مشاهده

بانــک ملــت

ســـاختمــان شـعب مـرکـزی بانـک ملـت مـلایـر مشاهده

بانــک ملــت

ســـاختمــان سـرپرسـتی شـعب اسـتان قزوین مشاهده