شهید همت

خطوط ریلی مشاهده

شرکت راه آهن (ج.ا.ا)

خط دوم راه آهن بافق – زرین شهر مشاهده

صنایع شهید کلاهدوز

ریل و لوکومتیو های ساخت صنایع دفاع مشاهده

شرکت احداث آزاد راه تهران – شمال

آزاد راه تهران - شمال مشاهده

سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

پل فلزی تقاطع حافظ - جمهوری مشاهده

سـازمان قــطارهای شـــهری

متـــرو تــــبریــز مشاهده