شــرکت کـــاوش جـــوش

جـرثقیل سـکوی دریایی امیر کـبیر
مشاهده

شـرکت فولاد کاوه جنوب کیش

فاز دوم فولاد سازی
مشاهده

شـرکت فولاد کاوه جنوب کیش

فاز اول فولاد سازی
مشاهده

شــرکت کـــاوش جـــوش

غلتـکـهای دولایـه
مشاهده

کــــــــاوه مبـــــــدل

مبـــدل های حـــرارتی
مشاهده

شـــرکت ســــداد مـــاشـــــین

کــانــوایرهای : سیرجان – پلیکام - زرند
مشاهده

شــــرکت ســــداد مـــاشـــــین

کــانــوایر
مشاهده

گروه صنعتی ســــــــدیـــد

ســـداد ماشـــین
مشاهده

فـرودگاه بیـن الـمللی امـام خـمینـی (ره)

پایانـه باربری مـکانیزه شــرکت هــواپیمایی مــلی ایـران - هـما
مشاهده

گروه صنعتی کرمان خودرو

قوای محرکه
مشاهده

ســــــــــــــایپـــــــا

گالری خط انتقال سراتو و زانتیا
مشاهده

ســـــــــــــــایپــــــا

انکس روتوش متمرکز
مشاهده

ســــــــــــــــایپـــــــا

رستوران مرکزی
مشاهده

ســـــــــــــــایپـــــــا

ســالن دریافـــت کالا
مشاهده

صنایـع معدنی پارس کانی

معدن طلای زرشوران
مشاهده

مجتـمع صـنعتی مامـوت

تانک - تریلر
مشاهده

وزارت صنـــایع و معــادن

شـرکت سیمان تهران
مشاهده

وزارت صـــنایع و مــــعادن

شـرکت سیمان آبیک
مشاهده

جهاد دانشگاهی علم و صنعت

الکترو فیلترها - برجهای خنک کننده
مشاهده

جهاد دانشگاهی علم و صنعت

سیمان السـده عراق
مشاهده

جهاد دانشـگاهی علم و صنعت

بگ هـاوس ها
مشاهده

شرکت ملی حفاری ایران

دکلهای حفاری نفت
مشاهده