شرکت احداث و توسعه نیروگاه های سیکل ترکیبی مپنا توسعه دو

واحد ACC ارومیه بازرسی شخص ثالث
مشاهده

شرکت احداث و توسعه نیروگاه های سیکل ترکیبی مپنا توسعه دو

واحد بخار نیروگاه رومیله بازرسی شخص ثالث
مشاهده

شرکت احداث و توسعه نیروگاه های سیکل ترکیبی مپنا

نیــــروگاه چابــهار بازرسی شخص ثالث
مشاهده

شرکت احداث و توسعه نیروگاه های سیکل ترکیبی مپنا توسعه دو

نیروگاه رومیله بازرسی شخص ثالث
مشاهده

شرکت احداث و توسعه نیروگاه های سیکل ترکیبی مپنا توسعه دو

نیروگاه غرب کارون بازرسی شخص ثالث
مشاهده