گواهینامه ها و تاییدیه ها

شركت مهندسين مشاور و بازرسي آرون جوش صنعت بعنوان يك مركز تخصصي مهندسي جوش و بازرسي فني و نماينده انحصاري انستيتو بين المللي جوش هلند (NIL) ، در راستاي اخذ مجوز و تاييدي هاي لازم موفق به كسب گواهينامه هاي ذيل در سطح ملي و بين المللي گرديده است .
 • گواهینــــــامه تـــــــایید صلاحیت سطح يك بازرسـی فنـی از سازمان برنامه و بودجه (ریاست جمهوری)
 • گواهینــــــامه تـــــــایید صلاحیت رتبــــــه یک از موسســـه بازرسی فنی و آزمایشهای غیر مخرب ایـــــران
 • گواهینامه تایید صلاحیت بازرسی جوش سطح الف (یک) از مرکز ملی تایید صلاحیت ایـران (سـازمان استانـــدارد)
 • گــــواهینـــــــامه تـــــایید صلاحیت بـــــازرسی جوش و تستــهای غیر مخرب از شـــرکت ملــــی گـاز ایران
 • گــــواهــــــیـــنـــــــامـــه پــــــــروانـــــــه فنـــــــی مـــهـنــــــدســــــی از وزارت صـــنـــــــــایــــــع و مـعــــــــادن
 • گـــواهـینـــــــامـــه تــــــاييد صلاحيت بــــــازرسي جــــــــوش و تستــــهاي غير مخرب از ELIN‌ اتــــــريـش
 • گــــواهـینــــــامـــه تـــــاييد صلاحيت بــــــازرسي جــــــــوش و تستــــــهاي غير مخرب از SIMENS آلمان
 • گـــــواهـیـــنــــــامـــه تــــاييد صلاحـيت بـــــازرســي جــــــوش و تسـتـــــهاي غيــــــر مخرب از DNV نـروژ
 • عضـــو سـازمانی انجمـن تسـتــهای غیـر مخـرب آمــریکا (ASNT)
 • عضــــو آمــــــــوزشـــی انجــــمــــــن جـــــوش آمـــــــریـــکا (AWS)
 • عضــــو جـــامعـــه مهــــــنــدســــان مشـــــــاور ایــــــــــران (ISCE)
 • عضو انجمن بازرسی فنی و تستهای غیر مخـرب ایـران (IRSNT)
 • عضو انجمن سـازندگان تجهیزات صنعت نفـت ایـران (SIPIEM)