مقالات و تحقیقات

بخشی از تالیفات و مقالات شرکت آرون جوش صنعت
 • تالیف كتاب جوشكاري بدون ترك هيدروژني – ناشر : انتشارات آزاده – چاپ اول در تابستان 1389 .
 • تاليف كتاب عيوب جوشكاري – ناشر : انتشارات آزاد – چاپ اول در بهار 1387 .
 • ارائه مقاله خواص و پارامترهاي ليزري در نشريه انجمن جوشكاري در بهار 1389 .
 • ارائه مقاله فيزيك قوس در نشريه ستصاء در بهار 1389 .
 • ارائه مقاله تحقيقي – كاربردي جوش پذيري فولادهاي زنگ نزن فريتي در نشريه استصناء در سال 1387 .
 • ارائه مقاله جوش پذيري فولادهاي مقاوم به حرارت در نشريه استصناء در سال 1387 .
 • ارائه مقالات تحقيقاتي كنترل شكل آخال ها در فولادهاي كم آليا‍ژ استحكام بالا HSLA در نشريه استصناء در سال 1387 .
 • ارائه مقاله بازرسي جوش در سازه هاي فولادي در نشريه انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت در سال 1387 .
 • ارائه مقاله جوشكاري ترميمي فولادهاي قالب در نشريه تخصصي جوش و انجمن جوشكاري و آزمايشات غير مخرب ايران در سال 1387 .
 • ارائه مقاله جوش پذيري فولاد دوپلكس در نشريه ستصاء در سال 1387 .
 • ارائه مقاله خواص و روشهاي ساخت فولادهاي HSLA در نشريه انجمن سازندگان صنعت نفت ايران در سال 1387 .
 • ارائه مقاله روش و اصول تست ذرات مغناطيسي در نشريه استصناء در سال 1386 .
 • ارائه مقاله 100% تحقيقي – كاربردي تاثيرات فسفر و سولفر بر روي حساسيت به ترك بر روي جوشكاري فولادهاي ضد زنگ آستنيتي در نشريه انجمن جوشكاري و آزمايشات غير مخرب ايران و نشريه انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران در سال 1383 .
 • ارائه مقاله معادلات توزيع حرارت در جوش در نشريه انجمن جوشكاري و آزمايشات غير مخرب ايران در سال 1382 .
 • ارائه مقاله عوامل بروز ترك و خوردگي در فولادهاي ضد زنگ آستنيتي و روشهاي جلوگيري از آنها در نشريه انجمن جوشكاري و آزمايشات غير مخرب ايران در سال 1381 .
 • ارائه مقاله معادلات توزيع حرارت در جوش در نشريه جوشكاري در زمستان 1381 .
 • ارائه مقاله روش و اصول تست ذرات مغناطيسي در نشريه جوشكاري و آزمايشات غير مخرب در سال 1380 .
 • ارائه مقاله جوش پذيري فولاد عمليات حرارتي در نشريه جوشكاري در سال 1380 .
 • ارائه مقاله 100% كاربردي جوشكاري ترميمي قالبهاي صنعتي در دومين كنفرانس بين المللي IIW در تهران سال 1380 .
 • ارائه مقاله جوشكاري ليزري در نشريه انجمن جوشكاري و آزمايشات غير مخرب ايران در سال 1380 .
 • ارائه مقاله جوشكاري با الكترود توپودري FCAW در نشريه انجمن جوشكاري و آزمايشات غير مخرب ايران در سال 1379 .
 • تحقيقات بر روي بهينه سازي مقاطع جوشكاري فولادهاي زرهي تانك T-725 در سازمان صنايع دفاع در سال 1378 .
 • ارائه مقاله جوش پذيري فولاد Cr Ni Mo 8 در اولين كنگره منطقه اي انيستيتو بين المللي جوشكاري IIW در سال 1387 .
 • ارائه مقاله 100% تحقيقي جوش پذيري فولادهاي HSLA در نشريه انجمن جوشكاري آمريكا AWS در سال 1998 .

ارائه خدمات بازرسی فنی – بازرسی شخص ثالث THIRD PARTY INSPECTION SERVICES

بازرسی شخص ثالث (مورد تاییدکارفرما) جهت ارائه خدمات بازرسی مرتبط با پروژه می باشد، برای محقق شدن خدمات بازرسی فنی اشاره شده پیمانـکار میبایست نسبت به الزامات قراردادی ، مشخصات فنی ، نقشه های ساخت تایید شده ، الزامات سفارش شده ساخت، بعلاوه کدها و استانداردهای مرجع آگاهی کامل داشته و کلیه آنها را در اختیار بازرس شخص ثالث قرار داده باشد. شرح خدمات ارائه شده در قراردادهای بازرسی فنی – شخص ثالث به شرح ذیل می باشد : فعالیتهای ساخت در کارگاه سازندگان : - بررسی و تایید شرح روش جوشکاری ، گواهی مهارت جوشکاران . - نـــظارت بر روش انجام عملیات ساخت و عملیات حرارتی . - نظارت بر روش انجـــام عملیـــات بـازرسی های غیر مخرب . - مــــرور مدارک کالیـــبــــراسیون تجهیزات تــست و بــازرسی . - مــرور کـــتـــابچـــه نهـــایـــی کنـــتـــرل کیـــفیــت و غــیــــره . فعالیتهای ساخت در سایت : - بازبینی و تایید شرح روش جوشکاری. - بررسی تایید و صدور گواهی مهارت جوشکاران . - نظارت بر روش اجرای تست های غیر مخرب ، مــدارک مرتــبط با تجــهیـــزات و تــاییــــد اپــراتورها . - نظارت بر روش اجرای تست های هیدوراستاتیک و تهیه گزارشـات مــــرتبط و تطابق آیین نامــه ای . - حضور و نــظارت بر تست های عملکردی اعمال بار بر روی تجهــــیزات نـــــقل و انتقال در ســـــایت . - حضور و نظارت بر کلیه تست ها و آزمایشات مرتبط با مخازن ذخیره ، مخازن تحت فشار و بویلرها . - حضور و نظارت بر فعالیت های اندازه گیری مرتبط با مخـــــــازن تقطیر . - حضور و نظارت بر فعالیت های اندازه گیری مرتبط با مخــــــــزن LPG . - بازبینی  و تایید مدارک مرتبط با حمل و نقل تجهیزات سنـگین در سایت . - حضور در کلیه جلسات کیفی و ارائه نقطه نظرات و راهکـــــارهای کیفیتی . - ممیزی پیمانکاران پروژه با توجه به مستندات ابلاغی و استانداردهای ابلاغی . - تهیه گزارشات تاخیرات تولید و ارائه راه کارهای عمــلی حـذف موانع تولید . - نظارت بر عملیات بارگیری و حمل و نقل و انبارداری قطـــعات تولیـد شده . - ارائه کلیه گزارشات شامل گزارشات اولیه ، گزارش کامل ، گزارش پیشرفت .

برگزاری دوره های جوشکاری ، تستهای غیر مخرب و کدها TRANING DEPARTMENT

دپارتمان آموزش شرکت مهندسین مشاور و بازرسی آرون جوش صنعت با ارائه دوره های آموزشی و مهندسی اقدام به بــــــرگزاری دوره های تخصصی شامل ؛ آزمایشــات غیــر مخـــرب در کلیه متد بر اساس سـر فصل های انجـمن آزمایشات غیر مخـرب آمریکا (ASNT)و اروپا (EN473/ISO9712)،استانداردها و کدها مطابق با (API, ASME ,AWS) ، بازرسی سازه های فولادی (AWSD1.1) ،بازرسی رنـگ و خوردگی،حفاظت کاتدیک،دوره های اپراتوری برای جوشکاران درفرآیندهای(SAW-SMAW-GMAW-FCAW-GTAW) ، دوره هــای طــراحــــی ، مهــندسـی و جـوش (Design , Engineering & Welding) توسط مـهندسين بين المللی دارای مــدارک (European Welding Engineer) و کارشناسان سطح سـه تسـتهای غیــــر مخـــرب (NDT LEVEL III) ارائــه خـدمات می نــماید ، دوره هـــای تخصصــی جوشـکاری و آزمونهای غیر مخرب ارائه گـردیده توسـط واحد آموزش شرکت آرون جوش صنعت عبارتند از :
 • مــــبــــانی کاربـــــری متالـــــوژی جــــــــوش
 • مــــــتــــــالــــوژی جـــــوش پیـــشـــــرفـــــته
 • اصــــول و مـــبــــــانی فــــیـــزیـــک جـــوش
 • عــــمــلیات حـــرارتـــی در جــوشــــــکـــــاری
 • طراحی و محـــاسبات در اتصالات جــوشـی
 • پیچیدگی و تنشهای پسماند در جوشکاری
 • شـناسـایی و طبقه بندی مواد جــوشــکاری
 • آموزش بازرسـی با روش ذرات مغنـاطیسی
 • آمــوزش بازرســی با روش مایــعـــات نافـذ
 • آمـــوزش بازرســی با روش التــــراســـونـیک
 • آمـــوزش بازرســـی با روش رادیــــوگـــرافـی
 • آمـــوزش تفســیــر فیلم های رادیـوگــرافـی
 • آمـــوزش کــدها و اســتانــداردهای مرتبط
 • آمـــوزش بـــــــازرســــی چــــشـــمـــی
شــرکت آرون جــوش خــدمــات آموزشــی اختصاصــی خود را در رشته متالوژی جوشکاری ، طراحی و مهنـدسی جوش ، تجهیزات اتوماتیک تستهای غیر مخرب ، بازرســی خطوط انتقال به همراه دوره های عمومی تستهای غیر مخرب سطح I و II ، دوره هــــای کوتاه مدت مهـــندسی جوش و نیز بازرسی رنگ و پوشش های صنعتی  را می تواند در محل واحد صنعتی درخواست کننده و یا در واحد آموزش شرکت آرون جـوش برگزار نماید . از مهمترین خصوصیات برگزاری این دوره هـــای تخصصی در واحدهای صنعتـــی متقاضـی ، ارائه دوره هــای آموزشی با توجه به نیاز آن واحد صنعتی می باشد که تمرینات عملی و استاندارد های پذیرش اختصاصی بر روی محصــولات تولیدی آن واحد بـوده که کاملاً جنبه کاربردی دارد . به شرکت کنندگان در دوره های بیــن المللـــی این مرکز گواهینامه هايی با اعتبار بین المللی و گواهینامه های حضور در کلاس و ســایر امتیازات درج گردیده در پلان آموزشی اعطاء خواهد شد و به سایر شرکت کنندگان در دوره های داخلی گواهینامه معتبر از طرف شرکت مهندسین مشاور آرون جوش بعنوان نماینده انســتیتو بیـن الـمللـی جــوش هلنــد اعــطاء می گـردد .

ارائه خدمات مشاوره در زمینه بازرسی فنی و مهندسی جوش CONSULTING DEPARTMENT

شرکت مهندسين مشاور آرون جوش بعنوان یک مرکز تخصصی بازرسی و مهندسی جوش و بعنوان یک شرکت فعال در زمینه بازرسی رنگ و پوششهای صنعتی اقدام به ارائه خدمات مشاوره به شرح ذیل می نماید :

 • مشاوره در زمینه انواع فـرآیندهای جــــــوشـــکاری و انتخاب بهتـــریـن روش های کاربــــردی
 • مشاوره در زمینه انتخاب تجهیزات جوشکاری ، مواد مصـرفی ، الکترودها و ســایر ملزومات
 • مشاوره در زمینه اتوماسیون روشـــهای جوشــکاری و تغییــر فرآیندها جهت کارایی بـــــالاتر
 • مـــشاوره در زمــیــنـــه مهنـــدســـی جــــوش ، مـــتـــالوژی جـــــوش و طــراحی اتـــصـــالـات
 • مـــشـــاوره در زمـــینـــه عــمــلیــــــات هــای حـــــرارتـــی و تنــــــش زدایـــی قطعـــات
 • مشاوره در زمینه انتخاب تجهیزات اتوماتیک تستهای غیر مخــرب و راه اندازی آنها
 • مـــشاوره در زمــینـه روشــهای بـــازرســی و تــهیه دسـتورالعمـل های مــربـوط بــه آن
 • مشاوره در زمینه چگـــونگی تهیـه دســـتورالعمــل های بازرســـی شـامــل ITP و C.P
 • مــشاوره در زمینــه تهیـــه سیســتــــم های رنــگ و انــــواع اســتــانــداردهای مــرجــع
 • مشاوره در زمینه مناسب ترین روش های کنترل کیفیت رنگ و نحوه تهیه گــزارشات
 • مــشاوره در زمیــنــه انتخــاب و خــریــد وسـایــل بـــازرســی رنــگ و روشــهای حـمــل
 • مـــشـــاوره در زمــیــنـــه کــیــوریــنــگ رنــگهـــا و روشـهـای اجـــــرای رنــگ در اجــــــراء

ساير خدمات مشاوره مرتبط با جوشكاري و تستهاي غير مخرب نيز با توجه به نياز كارفرما و هماهنگي لازم قابل اجرا مي باشد .

واحـد آمــوزش شرکت مهندسین مشــاور آرون جوش با دارا بودن کارشناسان مجرب سطح سه ار انجمن تستهای غیـــــر مخــرب آمریکا (ASNT) استاندارد EN473/ISO9712  اروپـا و با بـهره گیـری از مهندسین بین المللی جوش IIW و EWF بعنوان یکی از مجهزترین مــراکز آموزشی آزمون های غــیر مخــرب به هـمراه تجهیزات و لـــوازم کــمک آمــوزشــی ، دســتـــگاه های بیسیـــک و پیشرفته ، متدهای نوین آموزشی در زمینه تستهای غیر مخرب و جوشکاری و نیــز با دارا بودن دستـورالعمل های جامع بازرسی امکان برگزاری دوره های مختلف را مطابق با برنامه آموزشی اعلان گــردیده در داخل ایــــن مــــرکــز و یا درون سـازمان ها و ارگانــهای متقاضی در سطح کشـور و یـا خـارج از کشــور ، دارا می باشد .

شـرکت مــهندسین مــشــاور آرون جــوش با بـــیـش از ده ســال سابقه مفید در زمینه آموزش بعنوان نماینده انستیتو بین المللی جوش هلند در ایــران و یکی از اعضای آموزشی انجمن جوشکاری آمریکا (AWS) اقدام به برگزاری دوره های آموزشی شامل ؛ آزمون و صــدور گواهینامه بیــن المللی جـــوشکاری ، آمــوزش متــدهای مختلف آزمــون های غیر مخرب ، دوره های طــراحی و مهنــــدسی جوش ، بـــــازرسی رنــگ و پوشش های صنعتــی ، بــازرسی جــوش (CWI) سطــح I و II ، آمــوزش کـــدهـــا و استــانداردها ، تهیــه دستـــــورالعمل های بازرسی و تست (ITP) ، تهیه دستورالعمــل های کنــترل کیفیت (QC Plan) و دوره هــای کوتاه مدت جـوش اقــدام نموده است .

بازرسی رنـگ و خوردگــی ، حفاظت کاتدیک ، دوره های اپراتوری برای جوشکاران در فرآیندهای (SAW-SMAW-GMAW-FCAW-GTAW)،دوره های طراحی ، مهـــندسی و جـوش (Design , Engineering & Welding)  توسط مـهندسين بين المللی دارای مدارک (European Welding Engineer) و کارشناســـان سطح سـه تسـتهای غیـرمخرب (NDT LEVEL III) ارائه خـدمات می نماید،دوره های تخصصی جوشکاری و آزمونهای غیر مخرب ارائه گردیده توسـط واحد آموزش شرکت آرون جوش صنعت عبارتند از :

 • مبانی کاربری متالـــــوژی جــــــــوش
 • متالـــوژی جـــــوش پیـــشــرفـــــته
 • اصول و مبانی فـــیــزیـــک جــــــوش
 • عملیات حرارتـــی در جــوشــــــکاری
 • طراحی و محاسبات در اتصالات جــــوشـی
 • پیچیدگی و تنشهای پسماند در جوشکاری
 • شناسایی و طبقه بندی مواد جـــوشــکاری
 • آموزش بازرسی با روش ذرات مــغناطیسی
 • آموزش بازرسی با روش مایــــــعات نـــافـذ
 • آموزش بــــــازرسی با روش التــــراســـونیک
 • آموزش بــــــــــازرسی با روش رادیــوگـرافـی
 • آموزش تفسیر فـــــــیلم های رادیـوگــرافـی
 • آمـــوزش بـــــازرســــــــی چــــشـــــــمــــــــی
 • آموزش کـــــدها و اســـــتانداردهای مرتبط

ارائه خدمات بازرسی های پیشرفته-آرایه های فازی PAUT/TOFT

آزمایش التراسونیک آرایه های فازی به عنوان یکی از سریع ترین روش های پیشرفته در تست های غیر مخرب در  نــظر گـرفته می شود ، سخــتی تفسیر از جمله موانع در گسترش این روش است ، که می تواند جایگزین مناسبی برای رادیوگرافی باشد ، اگر چه روش رادیوگرافی به عنوان یک روش مرسوم و قابل اعتماد در بررسی کیفیت جوش قلمداد می شود ، اما محدودیت های به کار بردن این روش بازرسی به دلیل آسیب به بهداشــت فـــردی بالاست به عـلاوه این روش وابستگی بسیار زیادی به هندسه و پارامترهای تنظیمی در حین تست دارد . مزایای روش آزمایش التراسونیک آرایه فازی (Phased Array)  - در اختیار داشتن یک سند دائمی از کلیه مراحل بازرسی و اسکن: بنا به تمایل عموم کارفرمایان محترم مبنی بر وجود سند قابل کنترل توسط بازرسان ایشان ، این روش در مقایسه با رادیوگرافی کاربردی بوده و علاوه بر سند قابل بررسی ، کلیه مراحل تست و تنظیمات نیز قابل کنترل می باشد ، بصورتی که فایــل هر اسکن جداگــانه بوده و قابلیـــت تغییر ندارد و بجــای استفاده از بایگانی فیلم می توان فایلها را بصورت سی دی بایگانی نمود و بازرسین می توانند کل طول جوش را جهت تطبیق با نتایج ارائه شده تفــسیر نمایند . - نمایش تصویر همزمان A-Scan , B-Scan, C-Scan در صفحه نمایش : این امر از مزایای مهم این روش آزمایش می باشد که جهت تشخیص مناسب عیوب می باشد و امکان ارائه هر سه اسکن بصورت فایل یا چاپی مقدور می باشد . تا چندین سال پیش عموماً در کدها و دستورالعمل های فنی اولویت به رادیوگرافی داده می شد و حتی در برخی موارد صراحتاً انجام آزمون التراسونیک به جای رادیوگرافی غیر مجاز دانسته شده بود .  امروز با پیشرفتهای صورت گرفته که دستاورد آن ابداع تکنیکهای جدید مانند (PAUT) Phased Array rt می باشد ، اینک در بسیاری از مـوارد دو روش را رادیوگرافی و التراسونیک معادل هم در نظر گرفته می شوند . در ویرایش جدید کدها و استانداردها این پیشرفتها بازتاب یافته اند و به عنوان مثال ASME sec.IX که مربــوط به جـــوشکـــاری اســت و تهــیه بیشــــتر دستورالعمل های جوشکاری و گزارش کیفیت آنها و نیز آزمون مهارت جوشکاران در تمامی پـــروژه های نیروگاهی کشور بر اســـاس آن انجام می شود ، در ویرایش 2010 این اجازه را داده است تا بــرای آزمون جوشکاران که تا پیــش از این فقط از رادیـوگرافی اســتفاده می شد ، بتوان از التراسونیک نیز استفاده شود و به طور کلی به جای واژه RT از عبارت Volumetricnde استفاده نموده است که هم رادیوگرافی و هم التراسونیک را شامل می گردد ، مشابه این در ASME sec.I که مربوط به طراحی و ساخت بویلرهای نیروگاهی است نیز وجود دارد و این کد نیز عبارت Volumetricnde را از سال 2010 به کار برده است و صراحتاً در بند PW-11-1 استفاده از هر یک از دو روش رادیوگرافی یا التراسونیک را برای ضخامت های بیش از 13 میلیمتر مجاز دانسته است . شایان ذکر است در ساخت مخازن ذخیره در نیروگاه های کشور که بر اساس استانـــداردهای API650 در حال انــجام است در پیـــوست U این استانـــدارد اســتفاده از آزمـون التراسونیک به جای رادیوگرافی برای ضخامت بیش از 10 میلیمتر را مجاز دانسته است . - افزایش سرعت بازرسی : این روش به لحاظ راندمان کاری بسیار کاربردی بوده و می تواند در زمان پیشبرد پروژه تاثیر محسوسی داشته باشد . بطور مقایسه حتی یک سرجوش نیاز به طی یک چرخه 24 ساعته از مرحله شروع تا تفسیر در تست رادیوگرافی داشته که این زمان در این روش به حداکثر 1 ساعت زمان انجام تست و تفسیر نیاز دارد . - امکان بررسی دقیق و اندازه ناپیوستگی : یکی از مهمترین مزایای این روش ارائه محل دقیق عیب از نظر موقعیت و عمق می باشد در حالیکه در روش رادیوگرافی میبایست پس از وقوقع عیب عمق عیب جداگانه به روش التراسونیک تعیین گردد . - نمایش سه تصویر End View، Side View، Top View از عیب : در این روش نماهای کناری و انتهای قابل ارائه می باشد که هر سه نما صورت مدرج و با قابلیت اندازه گیری می باشد که در صورت نیاز می توان این تصاویر را بصورت چاپی جهت ثبت در گزارش ارائه نمود . - افزایش ضریب اطمینان بازرسی : با توجه به محدودیت های روش رادیوگرافی در یافتن عیوب صفحه ای نظیر Lamination ، Lof ، Crack روش PAUT جایگزین مناسبی می باشد . - کاهش موثر خطر ایمنی : از نقطه نظر سیاست گذاری ایمنی این روش بسیار ساده بوده و در این روش PAUT خطرات ایمنی صرفاً به خطرات طبیعی و محیطی محدود شده و بخش عمده ای از مسئولیتهای ایمنی مرتفع می گردد ، با توجه به عدم محدودیت ایمنی انجام کار در تمام ساعات امکان پذیر بوده و این امر موجب بهبود زمان پیشرفت پروژه می شود . - عدم نیاز دسترسی به دو طرف قطعه کار : در این روش دسترسی به دو طرف قطعه کار ضروری نبوده و با دسترسی به یک طرف قطعه کار نیز بازرسی انجام شود. - امکان بازرسی قطعات ضخیم : با توجه به محدویت چشمه های رادیوگرافی به ضخامت های پایین و قابلیت نفوذ بالای صوت در روش PAUT امکان بازرسی قطعات بسیار ضخیم نیز میسر می باشد. .

ارائه خدمات ساخت پروژه های صنعتی خاص INDUSTRIAL PROJECT PERFORMER

واحد ساخت قطعات صنعتی شرکت مهندسين مشاور و بازرسی آرون جوش صنعت با در اختيارداشتن نيروهای مجرب و متخصص و با سابقه قابل قبول در زمينه توليد قطعات صنعتی خاص از جمله:
 • ساخت توربو کمپرسورهای سانتريفيوژ گازی با همکاری و تحت نام شرکت زيمنس آلمان ســـاخته شده و نهايتاً تــوسط شــرکت بيــن  المللی SGS و شرکت ملی گاز ايران به تاييد می رسد .
 • ساخت واحدهای توربين ، ژنراتورهای نيروگاهی سدهای گتوند و کارون تحت نظارت مستقيم شرکت ELIN اتريش و شرکت SGS . لازم به توضيح است کليه عمليات ساخت و  N.D.T قطعات نيروگاهی فوق توسط متخصصين شرکت آرون جوش صنعت انجام گرديده است  .

مدیران و اعضاء هیئت مدیره

مـديــر عامــل: مجيد نيك صفت 

كارشناسی ارشد جوشکاری و مهندس بين الملل جوش  

 • داراي گواهينامه بين المللي مهندسي جوش ، برش و اتصالات از فدراسيون جوش اروپا (EWF)
 • داراي گواهينامه مهندسي جوش از انستيتو بين المللي جوش (IIW)
 • داراي گواهينـامه مديريت كيفيت گريد A مطابق با (IEC/17020)
 • عضو پرسنلي انجمن تستهاي غير مخرب آمريكا (ASNT)
 • عضو پرسنلي انجمن جوشكاري آمريكا (AWS)

رئیس هیئت مدیره: علی نيك صفت

مهندس شهرسازی و بازرس بين الملل

 • داراي مدرك كارشـناسي مهندسي شـهرسـازي از دانشـــگاه A.U اسـكاتلنـد.
 • داراي مدرك كارشـناسي ارشد برنامه ريزي شهري از دانشـــگاه شهيد بهشتي.
 • داراي گـواهينـامـه بيـن المللـي بازرســي فنـــي (Technical Inspection) از دانشـــگاه A.U اسـكاتلنـد.
 • داراي گـواهينـامـه مهندسي جـوش (Welding Engineering) از مركز توسعه مهندسي ايران (IED CEC).
 • داراي گـواهينـامـه مديريت كيفيت گريد A مطابق با (IEC/17020).
 • داراي گـواهينـامـه مديريت كيفيـت مطابـق با (ISO 9000 : 2008).
 • عضو پرسنلي انجمن تستهاي غير مخرب آمريكا (ASNT).
 • عضو پرسنلي انجمن جـوشــــــكاري آمــريكا (ASNT).

بازرسی پیشرفته التراسونیک سه بعدی

آزمایش التراسونیک آرایه های فازی به عنوان یکی از سریع ترین روش های پیشرفته در تست های غیر مخرب در نظر گرفته می شود، سختی تفسیر از جمله موانع در گسترش این روش است، که می تواند جایگزین مناسبی برای رادیوگرافی باشد، اگر چه روش رادیوگرافی به عنوان یک روش مرسوم و قابل اعتماد در بررسی کیفیت جوش قلمداد می شود، اما محدودیت های به کار بردن این روش بازرسی به دلیل آسیب به بهداشت فردی بالاست به علاوه این روش وابستگی بسیار زیادی به هندسه و پارامترهای تنظیمی در حین تست دارد. مزایای روش آزمایش التراسونیک آرایه فازی (Phased Array) :
 • در اختیار داشتن یک سند دائمی از کلیه مراحل بازرسی و اسکن بنا به تمایل عموم کارفرمایان محترم مبنی بر وجود سند قابل کنترل توسط بازرسان ایشان، این روش در مقایسه با رادیوگرافی کاربردی بوده و علاوه بر سند قابل بررسی، کلیه مراحل تست و تنظیمات نیز قابل کنترل می باشد ، بصورتی که فایل هر اسکن جداگانه بوده و قابلیت تغییر ندارد و بجای استفاده از بایگانی فیلم می توان فایلها را بصورت سی دی بایگانی نمود و بازرسین می توانند کل طول جوش را جهت تطبیق با نتایج ارائه شده تفسیر نمایند .
 • نمایش تصویر همزمان A-Scan , B-Scan, C-Scan در صفحه نمایش این امر از مزایای مهم این روش آزمایش می باشد که جهت تشخیص مناسب عیوب می باشد و امکان ارائه هر سه اسکن بصورت فایل یا چاپی مقدور می باشد .
C-Scan B-Scan A-Scan

مزایای استفاده از روش PAUT

 • افزایش سرعت بازرسی این روش به لحاظ راندمان کاری بسیار کاربردی بوده و می تواند در زمان پیشبرد پروژه تاثیر محسوسی داشته باشد . بطور مقایسه حتی یک سرجوش نیاز به طی یک چرخه 24 ساعته از مرحله شروع تا تفسیر در تست رادیوگرافی داشته که این زمان در این روش به حداکثر 1 ساعت زمان انجام تست و تفسیر نیاز دارد.
 • امکان بررسی دقیق و اندازه ناپیوستگی یکی از مهمترین مزایای این روش ارائه محل دقیق عیب از نظر موقعیت و عمق می باشد در حالیکه در روش رادیوگرافی میبایست پس از وقوقع عیب عمق عیب جداگانه به روش التراسونیک تعیین گردد .
 • نمایش سه تصویر End View ، Side View ، Top View از عیب در این روش نماهای کناری و انتهای قابل ارائه می باشد که هر سه نما صورت مدرج و با قابلیت اندازه گیری می باشد که در صورت نیاز می توان این تصاویر را بصورت چاپی جهت ثبت در گزارش ارائه نمود .
 • افزایش ضریب اطمینان بازرسی با توجه به محدودیت های روش رادیوگرافی در یافتن عیوب صفحه ای نظیر Lamination ، Lof ، Crack روش PAUT جایگزین مناسبی می باشد .
 • کاهش موثر خطر ایمنی از نقطه نظر سیاست گذاری ایمنی این روش بسیار ساده بوده و در این روش PAUT خطرات ایمنی صرفاً به خطرات طبیعی و محیطی محدود شده و بخش عمده ای از مسئولیتهای ایمنی مرتفع می گردد، با توجه به عدم محدودیت ایمنی انجام کار در تمام ساعات امکان پذیر بوده و این امر موجب بهبود زمان پیشرفت پروژه می شود .
 • عدم نیاز دسترسی به دو طرف قطعه کار در این روش دسترسی به دو طرف قطعه کار ضروری نبوده و با دسترسی به یک طرف قطعه کار نیز بازرسی انجام شود.
 • امکان بازرسی قطعات ضخیم با توجه به محدویت چشمه های رادیوگرافی به ضخامت های پایین و قابلیت نفوذ بالای صوت در روش PAUT امکان بازرسی قطعات بسیار ضخیم نیز میسر می باشد .
C-Scan
B-Scan
A-Scan

خدمات آموزش

واحد آموزش شرکت مهندسین مشاور آرون جوش با دارا بودن کارشناسان مجرب سطح سه ار انجمن تستـهای غیـر مخرب آمریکا (ASNT) استاندارد EN473/ISO9712 اروپـا و با بـهره گیـری از مهندسین بین المللی جوش IIW و EWF بعنوان یکی از مجهزترین مراکز آموزشی آزمون های غیر مخرب به همراه تجهیزات و لوازم کمک آموزشی، دستگاه های بیسیک و پیشرفته، متدهای نوین آموزشی در زمینه تستهای غیر مخرب و جوشکاری و نیز با دارا بودن دستورالعمل های جامع بازرسی امکان برگزاری دوره های مختلف را مطابق با برنامه آموزشی اعلان گردیده در داخل ایـن مـرکـز و یا درون سـازمان ها و ارگانهای متقاضی در سطح کشـور و یـا خـارج از کشــور ، دارا می باشد.

شرکت مهندسین مشاور آرون جوش با بیش از ده سال سابقه مفید در زمینه آموزش بعنوان نماینده انستیتو بین المللی جوش هلند در ایران و یکی از اعضای آموزشی انجمن جوشکاری آمریکا (AWS) اقدام به برگزاری دوره های آموزشی شامل ؛ آزمون و صدور گواهینامه بین المللی جوشکاری ، آموزش متدهای مختلف آزمون های غیر مخرب، دوره های طراحی و مهندسی جوش، بازرسی رنگ و پوشش های صنعتی، بازرسی جوش (CWI) سطح I و II، آموزش کدها و استانداردها، تهیه دستورالعمل های بازرسی و تست (ITP)، تهیه دستورالعمل های کنترل کیفیت (QC Plan) و دوره های کوتاه مدت جوش اقدام نموده است.

شرکت آرون جوش خدمات آموزشی اختصاصی خود را در رشته متالوژی جوشکاری ، طراحی و مهندسی جوش ، تجهیزات اتوماتیک تستهای غیر مخرب ، بازرسی خطوط انتقال به همراه دوره های عمومی تستهای غیر مخرب سطح I و II ، دوره های کوتاه مدت مهندسی جوش و نیز بازرسی رنگ و پوشش های صنعتی  را می تواند در محل واحد صنعتی درخواست کننده و یا در واحد آموزش شرکت آرون جوش برگزار نماید .

از مهمترین خصوصیات برگزاری این دوره های تخصصی در واحدهای صنعتی متقاضی ، ارائه دوره های آموزشی با توجه به نیاز آن واحد صنعتی می باشد که تمرینات عملی و استاندارد های پذیرش اختصاصی بر روی محصولات تولیدی آن واحد بوده که کاملاً جنبه کاربردی دارد .

به شرکت کنندگان در دوره های بین المللی این مرکز گواهینامه هايی با اعتبار بین المللی و گواهینامه های حضور در کلاس و سایر امتیازات درج گردیده در پلان آموزشی اعطاء خواهد شد و به سایر شرکت کنندگان در دوره های داخلی گواهینامه معتبر از طرف شرکت مهندسین مشاور آرون جوش بعنوان نماینده انســتیتو بیـن الـمللـی جــوش هلنــد اعــطاء می گـردد .

دپارتمان آموزش شرکت مهندسین مشاور و بازرسی آرون جوش صنعت با ارائه دوره های آموزشی و مهندسی اقدام به برگزاری دوره های تخصصی شامل :

 • آزمایشــات غیــر مخـــرب در کلیه متد بر اساس سـر فصل های انجـمن آزمایشات غیر مخـرب آمریکا (ASNT) و اروپا  (EN473/ISO9712)
 • استانداردها و کــدها مطابق با ((API, ASME, ,AWS 
 • بازرســـــی سازه های فولادی (AWSD1.1)
 • بازرسی رنـگ و خوردگــی
 • حفاظت کاتــدیک
 • دوره های اپراتــوری برای جوشــــکاران در فـــــرآینــــدهــای  (SAW-SMAW-GMAW-FCAW-GTAW)،
 • دوره هــای طــراحــــی، مهــــــندســـــــی و جـــــوش (Design , Engineering & Welding)

توسط مـهندسين بين المللی دارای مدارک (European Welding Engineer) و کارشناسان سطح سـه تسـتهای غیــر مخـــرب (NDT LEVEL III) ارائه خـدمات می نماید.

دوره های تخصصی جوشـکاری و آزمون های غیر مخرب ارائه گـردیده توسـط واحد آموزش شرکت آرون جوش صنعت عبارتند از :

 • مبانی کاربری متالـــــوژی جــــــــوش
 • متالـــوژی جـــــوش پیـــشــرفـــــته
 • اصول و مبانی فـــیــزیـــک جــــــوش
 • عملیات حرارتـــی در جــوشــــــکاری
 • طراحی و محاسبات در اتصالات جــوشـی
 • پیچیدگی و تنشهای پسماند در جوشکاری
 • شناسایی و طبقه بندی مواد جــوشــکاری
 • آموزش بازرسی با روش ذرات مغناطیسی
 • آموزش بازرسی با روش مایــعات نافـذ
 • آموزش بازرسی با روش التـراســـونیک
 • آموزش بازرسی با روش رادیــوگـرافـی
 • آموزش تفسیر فیلم های رادیـوگــرافـی
 • آموزش بـــــازرســــی چـشـــمـــی
 • آموزش کــدها و اســتانداردهای مرتبط

آزمون و صدور گواهينامه های ملی و بين المللی CERTIFICATION AND EXAMINATION DEPARTMENT

 • صدورگــواهينــامه های سطــــوح  I&II آزمونهای غير مخرب (U.T&M.T&P.T&V.T&R.T) - N.D.T LEVEL I&II CERTIFICATES

 • صدورگواهينامه بين المللی تاييديه جوش استراکچرهای فلزی و برجها  STEEL STRUCTURE (TOWERS) CERTIFICATION

 •  صدورگــواهينامــــــــه تـــاييــــد صـــلاحيـــت جــــوشكــــار ( EN287-1,2) - WELDER QUALIFICATION & CERTIFICATION

 • صــــدورگـــواهيـــــنــامــه بـــــــــازرس و متخصص جـــوش WELDING INSPECTOR CERTIFICATE

 • صدورگـــواهينامه تــاييد صلاحيت فدراسيون جوش اروپا ISO 3834

رئوس فعالیت های شرکت

 • ارائه خدمات تستهای غير مخرب(عمومی و خاص)
 • ارائه خدمات تستهای غیــــر مخـرب ســطح 3
 • ارائه خدمات نظارت عاليــه و بازرســـي فنـي
 • خـدمــات ســـاخت پــروژه هـای صنعتــــی
 • ارائه خدمات بازرسي رنگ و كنترل خوردگي
 • آزمون و صــدور گواهـينامه های بيـن المللـی
 • مشاور مهندسی جوش و آزمون های غیر مخرب
 • آموزش دوره های ؛ تستهای غير مخرب، جوشکاری و کدها
 • N.D.T SERVICES(SPECIAL & GENERAL)
 • N.D.T LEVEL III SERVICES
 • TECHNICAL INSPECTION&THIRD PATTY
 • INDUSTRIAL PROJECT PERFORMER
 • PAINTING& COATING INSPECTION
 • CERTIFICATION AND EXAMINATION DEPARTMENT
 • DEPARTMENT TRANING
 • ENGINEERING CONSULTING NDT & WELDING